WSU STAT 360
Class Homework Assignments Autumn 2000

Assignment 1 Due September 29, 2000

Assignment 2 Due October 20, 2000

Assignment 3 Due November 3, 2000

Assignment 4 Due November 22, 2000

Assignment 5 Due December 8, 2000